Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.300 19 NG527H 2007
Sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về hành vi tổ chức; những cơ sở của hành vi cá nhân; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc; động viên; những cơ sở của hành vi nhóm; hành vi...
Ký hiệu xếp giá: 658 NG527H
Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề về nghệ thuật lãnh đạo: bản chất của lãnh đạo; quyền lực và sự ảnh hưởng; hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng; phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo; bản...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 Ng-D
Chương 1: Bản chất của lãnh đạo; Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng; Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng; Chương 4: Phẩm chất và kỷ năng lãnh đạo; Chương 5: Bản chất của...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 NG527H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh...
Đang xem: 355