Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530 Ng-M
Phần I: Cơ học lí thuyết Phần II: Điện động lực học và thuyết tương đối
Ký hiệu xếp giá: 530.076 B103T
Nội dung của cuốn sách bao gồm các bài tập: Cơ học lý thuyết (chuyển động của chất điểm, chuyển động của hệ chất điểm, cơ học giải tích, dao động nhỏ); điện động lực học và thuyết tương đối (giải...
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Cơ-T
Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm Chương 2: Các định lý tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn Chương 3: Chuyển động xuên tâm Chương 4: Những cơ sở của...
Đang xem: 1747