Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 29 gồm những nội dung chính sau: PHẦN 1: 1. Vũ Trọng Phụng Phóng sự Tiểu thuyết Truyện ngắn Văn bút chiến 2. Tam Lang 3. Trọng Lang PHẦN 2: 1. Chu Hà 2. Nguyễn Xuân Huy 3. Lãng Tử
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 30 bao gồm những nội dung sau: 1. Ngô Tất Tố 2. Trần Tiêu 3. Hồ Dzếch
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 31 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT : 1. Nguyễn Tuân 2. Thanh Châu 3. Ngọc Giao 4. Vũ Bằng PHẦN THỨ HAI : 1. Như Phong 2. Học Phi 3. Nguyễn Khắc Mẫn
Đang xem: 1593