Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.088 69 NG527KH
Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức tổng quan về môi trường, cụ thể là: khái niệm cơ bản về môi trường, môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn, môi trường nước, môi trường đất, chất thải rắn...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Mo-T
Phần 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Môi trường không khí Chương 3: Môi trường đất Chương 4: Môi trường nước phần 2: Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chương...
Đang xem: 863