Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K1
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ. Nội dung được trình bày trong 8 chương: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản ứng trước, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,...
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K2
Nội dung cuốn sách tập trung vào thương mại, dịch vụ và các thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ, thương mại và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung được trình...
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K3
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung gồm 8...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076P535N
Chủ đề: Kế toán
Nội dung cuốn sách gồm 26 chương, mỗi chương ngoài mục tiêu học tập phần còn lại được bố cục theo 4 nội dung chính: nội dung cần nhớ bao gồm nội dung tóm tắt chương và nội dung tự ôn tập có đáp án;...
Đang xem: 230