Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.6 V500V
Nội dung của quyển sách gồm 02 phần chính là công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.
Ký hiệu xếp giá: 660.6 V500V
Nội dung của quyển sách gồm 02 phần chính là công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Sinh học tế bào và hóa sinh học; Sinh lý học - chức năng của cơ quan; Di truyền học và tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 570.1 Si-H
Chủ đề: Sinh học
Phần A: SINH HỌC TẾ BÀO VÀ HOÁ SINH HỌC Phần B: SINH LÝ HỌC - CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ QUAN Phần C: DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HOÁ
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: trong tập 2 này trình bày tiếp theo phần sinh lý học; Nguồn gốc và sự đa dạng của sự sống; Sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh học tế bào và hóa sinh học, sinh lý học - chức năng của cơ thể, di truyền học và sự tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Tập 2 cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh lý học, nguồn gốc và tính đa dạng của sự sống, sinh thái học.
Đang xem: 1007