Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.103Câ-T
Chương 8: Những cơ sở của ROM - BIOS Chương 9: Phục vụ màn hình của ROM - BIOS Chương 10: Phục vụ đĩa cứng và đĩa mềm của ROM - BIOS Chương 11: Phục vụ bàn phím của ROM - BIOS Chương 12: Phục vụ linh...
Ký hiệu xếp giá: 005.362Nh-A
Phần 1: Ngôn ngữ máy Phần 2: Hợp ngữ Phần 3: ROM BIOS trong IBM PC Phần 4: Những gì còn lại Phụ lục 1: Các version của DSKPATCH Phụ lục 2: Thứ tự nạp các đoạn Phụ lục 3: Các thông báo lỗi thường gặp...
Đang xem: 982