Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3 PH105Đ
Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-D
Chương 1: Đối tượng và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích kết quả và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527N 2007
Cuốn sách trình bày: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527N 2010
Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình...
Đang xem: 350