Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Ký hiệu xếp giá: 657.7 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các vấn đề: kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, kế toán nợ phải thu - phải trả.
Ký hiệu xếp giá: 657.867 Ke-C
Chương 1: Tiền & các khoản ứng trước Chương 2: Tài sản cố định Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Chi phí sản xuất và tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.867 Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương 4: Kế toán các loại vật liệu và...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 K250T
Chủ đề: Kế toán
Trình bày những công tác kế toán ở các loại hình doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước, kế toán các loại hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định,...
Ký hiệu xếp giá: 657.02854 Excel
Phần 1: Hướng dẫn làm kế toán bằng EXCEL Phần 2: Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán minh họa Phần 3: Các nội dung tham khảo để tổ chức, thực hiện công tác kế toán Phần 4: Hệ thống các sơ đồ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 V500D
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: các giải pháp ứng dụng excel để tự động hóa công tác kế toán; giới thiệu chung về một chương trình kế toán thương mại ứng dụng excel; thiết lập các...
Ký hiệu xếp giá: 657.1 X126D
Nội dung cuốn sách này gồm có: Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; một số báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng...
Đang xem: 1938