Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Ký hiệu xếp giá: 657.7V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các vấn đề: kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, kế toán nợ phải thu - phải trả.
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương 4: Kế toán các loại vật liệu và...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tiền & các khoản ứng trước Chương 2: Tài sản cố định Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Chi phí sản xuất và tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương 4: Kế toán các loại vật liệu và...
Ký hiệu xếp giá: 657.48K250T
Chủ đề: Kế toán
Trình bày những công tác kế toán ở các loại hình doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước, kế toán các loại hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định,...
Ký hiệu xếp giá: 657.02854Excel
Phần 1: Hướng dẫn làm kế toán bằng EXCEL Phần 2: Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán minh họa Phần 3: Các nội dung tham khảo để tổ chức, thực hiện công tác kế toán Phần 4: Hệ thống các sơ đồ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 3
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: nợ phải trả ngắn hạn và nợ tiềm tàng; trái phiếu và phiếu ghi nợ dài hạn; thuê tài sản; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu; bù đắp trên cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285V500D
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: các giải pháp ứng dụng excel để tự động hóa công tác kế toán; giới thiệu chung về một chương trình kế toán thương mại ứng dụng excel; thiết lập các...
Ký hiệu xếp giá: 657.1X126D
Nội dung cuốn sách này gồm có: Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; một số báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng...
Đang xem: 1008