Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624H957
Trình bày kiến thức về thiết bị và dụng cụ đo sử dụng trong khảo sát thực nghiệm, thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của bê tông và thép, đánh giá sự làm việc của kết cấu công trình bằng thí nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 621.37Ky-D
Chủ đề: Kỹ thuật đo
Chương 1: Khái niệm về đo lường Chương 2: Đo điện áp và dòng điện Chương 3: Đo điện trở Chương 4: Đo điện dung điện cảm và hỗ cảm Chương 5: Đo công suất và điện năng Chương 6: Đo đại lượng cơ học vật...
Ký hiệu xếp giá: 621.37NG527NG
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về đo lường, đo điện áp và dòng điện, đo điện trở, đo điện dung, điện cảm và hỗ cảm, đo công suất và điện năng, đo đại cơ học vật thể rắn,...
Đang xem: 537