Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76NG527PH
Sách gồm năm chương: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạch kiểm toán; bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán. Trong mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc...
Ký hiệu xếp giá: 657.48K250T
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, kết hợp giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung...
Ký hiệu xếp giá: 657.45NG527PH
Chủ đề: Kiểm toán
Sách gồm các nội dung sau: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạc kiểm toán; bằng chứng và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán.
Đang xem: 1518