Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.14 Ly-H
PHẦN A: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT Chương 1: Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai Chương 2: Phương pháp biến phân: các gần đúng Hartree và Hartreefock Chương 3: Phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 Ta-T
Phần 1: Tổng luận về kinh doanh quốc tế Phần 2: Các quan hệ tiền tệ, các định chế tài chính, các tổ chức thương mại quốc tế Chương 1: Các quan hệ tiền tệ quốc tế Chương 2: Các định chế tài chính và...
Đang xem: 2254