Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 627.2N5767H
Chủ đề: Bến cảng; Bến tàu
Sách trình bày trình tự các bước tính toán thiết kế bến hàng tổng hợp, container và bến hàng rời: tính toán các thông số cơ bản của bến, tính toán tải trọng tác dụng lên công trình bến, thông số và...
Ký hiệu xếp giá: 624.150 285PH120M
Cuốn sách này tập trung trình bày những nét chính về sơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng, các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phàn mềm Plaxis 3D Foundation. Cụ thể...
Đang xem: 1413