Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.015 19 N527Q
Chủ đề: Toán kinh tế
Nội dung sách gồm có: giới thiệu mô hình toán kinh tế, bảng vào - ra, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính, mô hình hệ thống phục vụ công cộng, mô hình quản lý dự trữ.
Ký hiệu xếp giá: 330.020 76 Ki-L
Mục lục Phần I: bài tập kinh tế lượng Phần II: Hướng dẫn thực hành trên microfit 3.0 để giải các bài tập kinh tế lượng Phần III: Bài tập tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 330.02 Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương I: Mô hình nhiều phương Chương II: Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPm, LoGIt, và PROBIT CHương III: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Chương IV: Chuỗi thời...
Ký hiệu xếp giá: 330.028 NG527QH
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Mô hình nhiều phương trình; Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc; Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian; Chuỗi thời gian không dừng;...
Đang xem: 1184