Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.45 N5767G
Chủ đề: Kiểm toán
Sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất về kiểm toán hoạt động với ba phần chính: kiểm toán hoạt động, kiểm toán những hoạt động chủ yếu trong một tổ chức, đặc điểm kiểm toán hoạt động ngân sách nhà...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 7 NG527Q 2012
Giáo trình giới thiệu tổng quan về kiểm toán tài chính, cụ thể trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu, các quy trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán.... Đồng thời trình bày về kiểm toán các chu...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 Ki-T
Chủ đề: Kiểm toán
Chương 1: Kiểm tra kiểm soát trong quản lý Chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán Chương 3: Các loại kiểm toán Chương 4: Đối tượng kiểm toán Chương 5: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung...
Đang xem: 873