Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527T
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: chương trình con (đề cập đến những khía cạnh khác nhau của kỹ thuật viết chương trình con, đặc biệt trong việc tổ chức các biến, các tham số, các khả năng đề quy);...
Ký hiệu xếp giá: 005.262Pascal
Chương 1: Chương trình con Chương 2: Giao tiếp File Chương 3: Quản lý bộ nhớ Chương 4: Con trỏ Chương 5: Thư viện lập trình Chương 6: Một số Unit chuẩn Chương 7: MỘt số thí dụ
Ký hiệu xếp giá: 510NG527Đ
Chủ đề: Toán rời rạc
Cuốn sách trình bày các vấn đề: lý thuyết tổ hợp xoay quanh bốn bài toán (bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu tổ hợp; lý thuyết đồ thị - một cấu trúc rời rạc tìm được...
Đang xem: 1107