Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Ke-T
Phần I: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC Chương 1: Động học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền Chương 2: Động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền Chương 3: Động học và động lực học của cơ cấu trục...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Ke-T
Phần II: KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN SỨC BỀN CÁC CHI TIẾT CHỦ YẾU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương 7: Phân loại động cơ Chương 8: Phương pháp tính toán dùng trong quá trình thiết kế động cơ đốt trong Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 N5767n 2015
Chương 1: Đại cương về động cơ đốt trong Chương 2: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong Chương 3: Nhiên liệu và môi chất công tác của động cơ đốt trong Chương 4: Các chỉ tiêu về tính năng kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Ng-T
Chương 1: Đại cương về động cơ đốt trong Chương 2: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong Chương 3: Nhiên liệu và môi chất công tác của động cơ đốt trong Chương 4: Các chỉ tiêu về tính năng kinh tế...
Đang xem: 320