Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
60 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Ca-T
CONTENTS 1. The English Spelling System 2. Sound and Their Spelling Patterns 3. Word Lists
Ký hiệu xếp giá: 425 CAM
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-T
MỤC LỤC Chương 1: Cấu trúc Chương 2: Chức năng: dấu hiệu tường thuật Chương 3: Chức năng: điều muốn nói/thông điệp Chương 4: Những cách dùng khác của cấu trúc tường thuật Chương 5: Cách dùng
Ký hiệu xếp giá: 428.3 J112B
Sách gồm 19 Units: A New Proposal; Alternatives; What's on the Agenda?; Making a Query; Getting Help; Making an Appointment; Shall We Go for Lunch?; Weighing Up the Options; Check This Before We Go,...

Trước

01

02

03

04

05

06

Sau

Đang xem: 1254