Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 341.752 D6317g 2009
Giáo trình đưa ra những vấn đề lý luận và kiến thức cơ bản về khoa học luật đầu tư, phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn của hệ thống các quy định của luật đầu tư Việt Nam, đánh giá, so sánh...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 L9268k 2023
Chủ đề: Luật kinh tế
Trình bày tổng quan về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hợp đồng trong...
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 P535l 2020
Cung cấp những kiến thức về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam gồm: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư; những vấn đề pháp lí cơ bản của một số...
Đang xem: 6151