Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527TH
Nội dung chính của sách gồm có: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ; phân tích tài chính; hoạch định tài chính; quản trị vốn luân chuyển; ngân sách...
Đang xem: 344