Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657G434 2016
Chủ đề: Kế toán
Nội dung cuốn sách được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014). Trình bày những vấn đề có tính chất nguyên lý hoặc nguyên tắc trong kế toán: báo cáo kế toán, tài khoản...
Ký hiệu xếp giá: 657Ke-C
Chương 1: Một số vấn đề chung của kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản kế toán Chương 4: Kế toán kép Chương 5: Tính giá các đối tượng kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.07NG527L
Chủ đề: Kế toán
Sách trình bày: một số vấn đề chung về kế toán; báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ kế toán - kiểm toán; sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và...
Ký hiệu xếp giá: 657N5766 2016
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách tái bản lần 2, được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014. Trình bày tóm tắt phần lý thuyết nguyên lý kế toán: một số vấn đề chung của kế toán, báo cáo kế...
Đang xem: 748