Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434 2016
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 676 NG527TH
Chủ đề: Công nghệ giấy
Quyển sách này bao gồm những nội dung: thành phần và tính chất của gỗ; bột cơ học; bột sulfat; thu hồi tác chất từ dịch đen và xử lý bột sau khi nấu; bột sulfit; bột giấy thu hồi và sợi phi gỗ; tẩy...
Đang xem: 1195