Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Cơ sở dữ liệu (CSDL) và người dùng CSDL; kiến trúc và các khái niệm hệ CSDL; sử dụng mô hình thực thể quan hệ để lập mô hình dữ liệu; thực thể - mối...
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Ánh xạ ER và EER vào quan hệ các ngôn ngữ quan hệ khác; những ví dụ về các hệ quản trị CSDL quan hệ Oracle và Microsoft Access; các khái niệm về CSDL...
Đang xem: 1004