Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 NG527TH
Nội dung cuốn sách tổng quan về kiểm toán tài chính và kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Trong các chương đều có các câu hỏi ôn tập, câu hỏi yêu cầu trả lời đúng hay sai và giải thích lý...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2022
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự; nguồn và hiệu lực của Luật Hình sự Việt Nam, cấu tạo của bộ Luật Hình sự; tội phạm, trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 1
Nội dung giáo trình bao gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người, các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2
Trình bày các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ,...
Đang xem: 7250