Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 545.076NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 547.028Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Ký hiệu xếp giá: 545NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về hóa phân tích, một số kiến thức cần cho hóa phân tích, hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều khiển của các cân...
Ký hiệu xếp giá: 545.076TH300NGH
Cuốn sách này cung cấp một số kiến thức cần cho phân tích định lượng; hướng dẫn cách vận hành một số máy phân tích thông dụng; giới thiệu một số bài thí nghiệm chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 545.076TH300NGH
Cuốn sách này cung cấp một số kiến thức cần cho phân tích định lượng; hướng dẫn cách vận hành một số máy phân tích thông dụng; giới thiệu một số bài thí nghiệm chuyên đề.
Đang xem: 781