Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Chương 1: Các hướng dẫn cơ bản Chương 2: Công thức phân tử, công thức cấu tạo Chương 3: Hidrocacbon Chương 4: Anken Chương 5: Ankin Chương 6: Aren Chương 7: Rượu Chương 8: Andehit, Xeton Chương 9:...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 Ng-K
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Phần 1: hướng dẫn chung Chương 1: Hướng dẫn chung Chương 2: Phản ứng trung hoà Chương 3: Phản ứng trao đổi Chương 4: Phản ứng Oxi hoá-khử Phần 2: Các nguyên tố hoá học Chương 1: Kim loại Chương 2:...
Đang xem: 662