Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 410.1 NG527TH
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Cuốn sách này trình bày: bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 NG527TH
Giáo trình trình bày những vấn đề sau: từ vựng và từ vựng học; các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu từ vựng học; vài nét về lịch sử từ vựng học tiếng Việt; từ ngữ tiếng Việt hiện đại; những hiện...
Đang xem: 1306