Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 368.22B221 2014
Trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...
Ký hiệu xếp giá: 368.015NG527L
Chủ đề: Bảo hiểm
Cuốn sách này trình bày những vấn đề mang tính chất nguyên lý của hoạt động bảo hiểm trên thế giới và những vấn đề mang tính chất thực tiễn sinh động của hoạt động bảo hiểm trong bối cảnh môi trường...
Đang xem: 447