Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 341.753Ho-T
Part 1: The Language of Contract in English Part 2: Examples of Contract Part 3: ICC Model Contract for the sale
Ký hiệu xếp giá: 382.9NG527TR
Cuốn sách hàm chứa những nội dung căn bản liên quan đến hợp đồng: Quan hệ giữa luật với hợp đồng, ngôn ngữ hợp đồng bằng tiếng Anh, diễn giải các điều khoản của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng,...
Đang xem: 404