Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76NG527PH
Sách gồm năm chương: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạch kiểm toán; bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán. Trong mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc...
Ký hiệu xếp giá: 657.45NG527PH
Chủ đề: Kiểm toán
Sách gồm các nội dung sau: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạc kiểm toán; bằng chứng và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán.
Đang xem: 2175