Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624H957
Trình bày kiến thức về thiết bị và dụng cụ đo sử dụng trong khảo sát thực nghiệm, thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của bê tông và thép, đánh giá sự làm việc của kết cấu công trình bằng thí nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 005.362HTML
Phần 1: Tìm hiểu về Internet Phần 2: Ngôn ngữ HTML
Ký hiệu xếp giá: 005.3Th-H
1. Các thủ thuật Windows 2. Các thủ thuật Word 3. Các thủ thuật Excel 4. Các thủ thuật Access 5. Các thủ thuật Powerpoint
Đang xem: 1754