Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 693.54NG527V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Hướng dẫn đồ án "Sàn sườn toàn khối có bản dầm", thiết kế bản, tính dầm phụ, tính toán dầm chính, cấu tạo cốt thép trong dầm phụ, dầm chính, vẽ...
Ký hiệu xếp giá: 005.133N5768l 2018
Trình bày một số kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn ngữ VC#, lập trình VC#, các khái niệm chính trong VC#, phát biểu Class & Interface trong VC#, vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa các đối tượng,...
Đang xem: 582