Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621C6521 2012
Chủ đề: Cơ điện tử
Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Đức, phần nội dung được chia thành 9 chương với các chủ đề sau: Các vấn đề xây dựng mô hình của hệ thống và quá trình; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các...
Ký hiệu xếp giá: 531.11Cơ-T
Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Bài toán phẳng (một vật) Chương 2: Bài toán phẳng (hệ vật) Chương 3: Bài toán không gian Chương 4: Bài toán ma sát Chương 5: Bài toán tìm trọng tâm Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương...
Ký hiệu xếp giá: 531.11Cơ-T
Sách trình bày những nội dung sau: Chương 1: Bài toán phẳng (một vật); Chương 2: Bài toán phẳng (hệ vật); Chương 3: Bài toán không gian; Chương 4: Bài toán ma sát; Chương 5: Bài toán tìm trọng tâm;...
Ký hiệu xếp giá: 531.1Đ450S
Quyển sách này gồm hai phần: Phần tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm, câu hỏi ôn tập; Phần động học trình bày nội dung động học điểm,...
Ký hiệu xếp giá: 531.3Da-T
Chương 1: Mô tả động học các quá trình dao động Chương 2: Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do Chương 3: Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do Chương 4: Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc...
Ký hiệu xếp giá: 621.81Do-M
Chương 1: Xác định giá trị đặc trưng của các tham số động lực Chương 2: Động lực học máy cứng Chương 3: Lắp đặt máy cứng Chương 4: Dao động xoắn, lược đồ dãy Chương 5: Dao động uốn Chương 6: Dao động...
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2NG527V
Từ điển này thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 1945 chữ Hán thường dùng trong tiếng Việt. Từ điển có chỉ dẫn: Cách viết chữ Hán, cách đọc ON/KUN, phiên âm Latinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.632 492 2NG527V
Từ điển này gồm 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ, có chỉ dẫn: cách viết chữ Hán, các đọc On/Kun, phiên âm La Tinh, cách đọc Hán Việt.
Đang xem: 1323