Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.401NG527Đ
Chủ đề: Tài chính; Tiền tệ
Nội dung của quyển sách bao gồm: Bản chất, chức năng và vai trò cùa tài chính; ngân sách nhà nước (tài chính công); tài chính doanh nghiệp; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; tiền tệ và hệ...
Đang xem: 595