Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
14 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.042 B152t 2020
Hệ thống hoá các câu hỏi và bài tập về tài chính quốc tế, tỷ giá và chính sách tỷ giá và tài chính quốc tế phái sinh.
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh, cán cân thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768c 2023
Giới thiệu cơ sở thanh toán quốc tế; nghiệp cụ thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương có kèm các câu hỏi đáp, bộ đề thi - đáp án và phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 332.45 TK
Chương 1: Thị trường ngoại hối; Chương 2: Thị trường tiền tệ; Chương 3: Sự biến động của tỷ giá và các nhân tố ảnh hưởng; Chương 4: Những vấn đề cơ bản trong giao dịch ngoại hối; Chương 5: Giao...
Ký hiệu xếp giá: 332.45 G434
Chủ đề: Ngoại hối
Sách cung cấp những kiến thức khoa học và thực tiễn về thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, giới thiệu các tình huống ứng dụng thực tế, kiến thức và kỹ năng giao dịch ngoại hối.
Ký hiệu xếp giá: 332.12 NG527V 2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); nguyên lý hoạt động NHTM; nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM; tổng quan về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; nghiệp vụ...
Ký hiệu xếp giá: 658.40120711 N5768g 2021
Cung cấp những kiến thức về chiến lược và quản trị chiến lược, sứ mệnh tầm nhìn và những giá trị và các mục tiêu, phân tích môi trường bên ngoài và bên trong, hình thành chiến lược; thực hiện chiến...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768g 2018
Trình bày kiến thức cơ bản về tài chính quốc tế; tiền tệ trên thế giới; thị trường ngoại hối; thị trường tiền tệ quốc tế; thị trường vốn quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768G
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở của thanh toán quốc tế; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; tài trợ ngoại thương.
Ký hiệu xếp giá: 332.04207 G434t 2021
Trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế, hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế, chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế. Giới thiệu phương thức...

Trước

01

02

Tiếp

Đang xem: 14875