Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076 B152 2016
Cuốn sách giới thiệu các dạng bài tập về các nghiệp vụ kế toán tài chính như: kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.1
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 1 giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.2
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 2 gồm 8 chương: kế toán các giao dịch ngoại tệ; kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; kế toán hoạt động xây lắp; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.7 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các vấn đề: kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, kế toán nợ phải thu - phải trả.
Ký hiệu xếp giá: 657.867 Ke-C
Chương 1: Tiền & các khoản ứng trước Chương 2: Tài sản cố định Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Chi phí sản xuất và tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 K250T
Chủ đề: Kế toán
Trình bày những công tác kế toán ở các loại hình doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước, kế toán các loại hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định,...
Ký hiệu xếp giá: 657.9 NG527X
Nội dung của cuốn sách này trình bày một số vấn đề lý luận liên quan đến thị trường chứng khoán và vai trò của thông tin kế toán. Một số đánh giá về hoạt động của thị trường chứng khoán và vai trò...
Đang xem: 1734