Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541 Ng-T
Phần 1: Câu hỏi và bài tập Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Phổ hồng ngoại và Raman Chương 3: Phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phổ cộng hưởng từ nhân Chương 5: Phổ khối lượng Chương 6: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 1 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 1 (từ chương 1 đến chương 14) này giới thiệu về: Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực, acid và base; Alkan và hóa...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 2 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 2 (từ chương 15 đến chương 25) này giới thiệu về: benzen và tính thơm; hóa học của benzen; các hợp chất cơ - kim; alcohol và phenol;...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid...
Đang xem: 296