Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.34362 G434 2016
Giáo trình trình bày các nội dung sau: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị...
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ho-C
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Một số khái niệm cơ bản trong hóa học hữu cơ Chương 3: Các phương pháp tách và phân tích các hợp chất hữu cơ Chương 4: Axít - Bazơ và dung môi Chương 5: Khái niệm về ứng...
Ký hiệu xếp giá: 667.759 597 TK
Lời nói đầu Chương 1 : Sơn ta - sơn mài, cội nguồn thiên nhiên và lịch sử Chương 2 : Sơn mài mỹ nghệ và sơn mài nghệ thuật Chương 3 : Sơn mài - Nguyên liệu Chương 4 : Sản phẩm mỹ nghệ sơn mài & Các...
Đang xem: 226