Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15N5766T2014
Nội dung sách gồm có: tổng quan về thẩm định giá tài sản; thẩm định giá bất động sản; thẩm định máy móc thiết bị; thẩm định giá doanh nghiệp.
Đang xem: 1250