Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
26 tài liệu được tìm thấy Xem kết quả từ Google
Ký hiệu xếp giá: 332.12076N5766B2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng, Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp, Phân tích tín dụng và quyết định cho vay, Thẩm định tín dụng...
Ký hiệu xếp giá: 332.120 76N5766B2008
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng, Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp, Phân tích tín dụng và quyết định cho vay, Thẩm định tín dụng...
Ký hiệu xếp giá: 332.45076B152.2014
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ giá trên internet và sử dụng Excel để thực hiện; Phần 3 bao gồm các bài tập ôn tập và chuẩn bị thi hết...
Ký hiệu xếp giá: 332.45076B152.2008
Chủ đề: Tiền tệ
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ giá trên internet và sử dụng Excel để thực hiện; Phần 3 bao gồm các bài tập ôn tập và chuẩn bị thi hết...
Ký hiệu xếp giá: 332.4N5766G
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của NHTM, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của...
Ký hiệu xếp giá: 332.307NG527M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; phân tích tín dụng và quyết định cho vay; xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định tín dụng và quyết định cho vay trung và dài hạn; nghiệp vụ cho thuê tài sản;...
Ký hiệu xếp giá: 332.1NG527M 2008
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về hoạt động của NHTM; Nghiệp vụ huy động vốn; Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; Phân tích tín dụng và quyết định cho vay; Thẩm định tín dụng quyết định cho vay dự án; Nghiệp vụ cho thuê tài...
Ký hiệu xếp giá: 332.1N5766N3
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ quản lý rủi ro; nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền;...
Ký hiệu xếp giá: 332.1NG527M
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ quản lý rủi ro; nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền;...
Ký hiệu xếp giá: 332.1207N5766N2009
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ quản lý rủi ro và các nghiệp vụ ngân hàng khác.

Trước

01

02

03

Sau