Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 616.07 S312L
Chủ đề: Sinh lý bệnh
Nội dung cuốn sách bao gồm: giới thiệu môn sinh lý bệnh, khái niệm về bệnh, đại cương về bệnh nguyên học, đại cương về bệnh sinh học, rối loạn chuyển hóa glucid, rối loạn chuyển hóa protid, rối loạn...
Ký hiệu xếp giá: 610.3 T8832 2004
Cuốn sách Từ điển tập hợp những thuật ngữ và khái niệm y học thông dụng nhất - kể cả những từ ngữ dân gian. Trong sách có những tên thuốc quan trong nhất (nhưng không đưa tên các biệt được), tác dụng...
Đang xem: 643