Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.5 NG527NH
Cuốn sách này bao gồm 09 chương, trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527NH
Cuốn sách này trình bày: các khái niệm cơ bản, giá trị thời gian của tiền tệ, phân tích tương đương, cơ sở so sánh phương án, phân tích phương án, phân tích thay thế, phân tích cân bằng và phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 N5766q 2013
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, công cụ chất lượng, kiểm soát chất...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 N5766q 2009
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, các công cụ quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải...
Đang xem: 736