Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 818.03 NG527QU
Sách gồm những bài viết sau: Những năm tháng đâu đời tham gia cách mạng ở Hưng yên( 1939-1943); Hà Nội- cách mạng mùa thu 1945(8-1943-8-1945); Những năm tháng kháng chiến chống thực dân pháp ở" khu...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 N5767G
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: những vấn đề chung của thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767q 2015
Giáo trình gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú; bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú; kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767Q
Nội dung của sách gồm: lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh khách sạn; tổng quan về quản trị khách sạn; lãnh đạo và cơ cấu tổ chức...
Đang xem: 851