Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767q 2015
Giáo trình gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú; bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú; kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767Q
Nội dung của sách gồm: lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh khách sạn; tổng quan về quản trị khách sạn; lãnh đạo và cơ cấu tổ chức...
Đang xem: 664