Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402491 N5767t 2012
Giáo trình gồm 12 bài học tiếng Anh chuyên ngành khách sạn và du lịch. Mỗi bài học đề cập đến một khía cạnh đặc thù trong công nghiệp du lịch, gồm có: những yêu cầu cần thiết và các thủ tục đăng ký...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Toefl
Section 1 : The most commonly used idiomatic expressions in the TOEFL tests. Section 2 : Listening comprehension review. Section 3 : The same tests. Answer. Section 4 : Transcripts.
Đang xem: 671