Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.28 NG527V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm chung, môi trường không khí ẩm, vật liệu ẩm, động học về sấy, động lực học sấy, sấy đối lưu, các thiết bị sấy đối lưu thông dụng, sấy tiếp...
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ky-L
Chương 1: Môi trường khong khí ẩm Chương 2: Vật liệu ẩm Chương 3: Động học về sấy Chương 4: Động lực học sấy Chương 5: Sấy đối lưu Chương 6: Các thiết bị sấy đối lưu thông dụng Chương 7: Sấy tiêp xúc...
Ký hiệu xếp giá: 660.28 NG527V
Nội dung tập 1 chủ yếu đề cập đến việc ứng dụng các định luật cơ bản của cơ học lưu chất để thiết lập các phương pháp cơ học, nhằm tạo ra các thiết bị hữu dụng trong sản xuất công nghiệp.
Đang xem: 465