Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 D587
Brief Contents: The Project Management Body of Knowledge: Comprehension and Practice; The Profession of Project Management; Organizational Issues in Project Management; Issues and Ideas in Project...
Đang xem: 4099