Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.001A845k
Management models - love them or hate them, they crop up all the time. Models provide a framework for improving business performance, so if you’re a manager, or studying business, then it’s really...
Đang xem: 990