Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S100M
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô; thương mại quốc tế và kinh tế thế giới.
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S1939K1
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Kinh tế học vi mô: cung, cầu và thị trường sản phẩm; Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; Hiệu quả, công bằng, môi trường và chính...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S1939K1
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; kinh tế học vi mô: cung, cầu và thị trường sản phẩm; thị trường yếu tố và phân phối thu nhập.
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S1939K2
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:Các khái nhiệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; Tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô; Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới.
Đang xem: 787