Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3Ph-K
Chương 5: Động cơ dị bộ Chương 6: Máy điện một chiều Chương 7: Máy điện đồng bộ và máy điện đặc biệt Chương 8: Những vấn đề về kết cấu, công nghệ ... của máy điện Chương 9: Đường dây điện lực
Ký hiệu xếp giá: 608N5769
Giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu thời đại 4.0 như: Giao diện mới cho tương tác giữa người máy và máy tính; thế giới mềm sắp đến tương lai; xe hơi tương lai, phương tiện truyền...
Đang xem: 1713